HighScope

ไฮสโคป การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

กระบวนการเรียนรู้สำหรับช่วงวัยเด็กถือว่ามีความสำคญมาก เพราะช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่เราควรปูพื้นบานการเรียนรู้อย่างถูกต้องให้กับเด็ก  การจัดการเรียนการสอนแบบ High scope ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะเป็นอย่างมากสำหรับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัย ที่กำลังต้องการได้รับการเอาใจใส่และการปลูกฝังรวมถึงการปูพื้นความรู้การตัดสินใจการรับรู้ต่างๆในช่วงวัยนี้นั่นเองดังนั้นแนวทางการเรียนรู้แบบไฮสโคปจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากสำนักงานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ซึ่งในส่วนของการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กลงมือทำผ่านกิจกรรมต่างๆและจุดเด่นที่เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญในการเรียนรู้รูปแบบนี้ทำให้แนวการสอนแตกต่างออกไปจากการสอนแบบอื่นๆ มีองค์ประกอบที่สำคัญที่ ดังนี้ การเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นผู้ริเริ่มในการเลือกกิจกรรมและตัดสินใจในการลงมือทำรวมไปถึงการใช้เครื่องมือต่างๆตามความถนัดและความสนใจของตัวเองวิธีการนี้จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบของการ คิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง ได้มากกว่าการได้รับความรู้จากการบอกต่อของผู้ใหญ่ การจัดเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนให้มีความหลากหลายและสอดคล้องเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กเพื่อให้เด็กแต่ละคนที่มีความสนใจในสิ่งต่างๆแตกต่างกันนั้นสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ตัวเองสนใจได้อย่างเหมาะสม พื้นที่ในห้องเรียนจะต้องมีเพียงพอต่อการทำกิจกรรมของเด็กไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมเดี่ยวหรือการทำกิจกรรมกลุ่ม ทั้งนี้ยังต้องมีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมผ่านบทบาทสมมุติในมุมประสบการณ์แบบต่างๆสิ่งสำคัญนอกเหนือจากพื้นที่แล้วยังต้องมีการจัดสรรเวลาในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันและในแต่ละช่วงเวลาให้เพียงพอไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่มากหรือน้อยจนเกินไปอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักการรักษาเวลาอีกด้วย มุ่งเน้นให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้เพื่อให้เด็กสามารถต่อยอดและใช้ทักษะในเรื่องของการใช้ความสัมพันธ์ของประสาททั้ง 5 กับวัตถุชิ้นนั้นได้เป็นอย่างดี ครูผู้สอนต้องเรียนรู้ภาษาจากเด็กและให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากเพราะนี่คือสิ่งที่เด่นจะสะท้อนประสบการณ์รวมไปถึงความเข้าใจและความต้องการออกมาเป็นคำพูดโดยที่เด็กอาจจะเล่าเรื่องราวต่างๆและมีอิสระในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารทางความคิดโดยที่ภาษานั้นอาจจะไม่ประติดประต่อเป็นเรื่องราวขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงวัยแต่ครูผู้สอนจะต้องรู้และเข้าใจการสื่อสารและความหมายของเด็กได้อย่างถูกต้องและเมื่อครูเป็นผู้นำในการรับฟัง เด็กก็จะเรียนรู้ที่จะรับฟังผู้อื่นและมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปครูจะต้องเป็นผู้สนับสนุนและชี้แนะรวมทั้งคอยรับฟังและส่งเสริมให้เด็กได้คิดและทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้พบกับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆผ่านประสบการณ์สำคัญมากมายในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติจนทำให้เกิดการเรียนรู้และทักษะใหม่ๆจากภายในห้องเรียนนั่นเอง

Read More →
Neo-Humanist

โรงเรียนทางเลือก การเรียนรู้แบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ ดีอย่างไร

 รูปแบบการศึกษาไทยอาจจะไม่ใช่บทสรุปที่เหมาะสมกับเด็กทุกคนเสมอไปเพราะเหตุผลหลักข้อแรกที่เราต้องยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกันทุกคนแต่ระบบการศึกษาที่ถูกวางไว้ในแบบแผนเดียวกันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำมาตอบโจทย์ให้ใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนดังนั้นการศึกษาไทยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตอบสนองให้เด็ก คนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างดีและมีความสุขด้วยเหตุผลหลักข้อนี้ทำให้เกิดโรงเรียนทางเลือกซึ่งเป็นโรงเรียนที่นำแนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างจากการเรียนในระบบปกติมาใช้จัดการศึกษาและช่วยเพิ่มความหลากหลายในรูปแบบการศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการศึกษาในรูปแบบใหม่หรือโรงเรียนทางเลือกนั้นค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และเหมาะสมกับเด็กทุกคน   นีโอ-ฮิวแมนนิส คืออะไร หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้แต่ถ้าหากบอกว่าโรงเรียนทางเลือกเชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อเพราะมีสื่อแนวทางในการพัฒนาตนไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจโดยการใช้วิธีการผลักดันแนวความคิดทางบวกซึ่งมีแนวความคิดมาจากโยคีชาวอินเดีย ที่ได้มีการนำศาสตร์ทางตะวันออกผสมผสานกับศาสตร์ทางตะวันตกเพื่อจัดการและออกแบบการเรียนรู้ให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กนักเรียนตามหลักนีโอ-ฮิวแมนนิส เป็นหลักการในการช่วยพัฒนาทักษะทุกๆด้านดังนี้ การพัฒนาด้าน physical literacy หมายถึงการมีร่างกายแข็งแรงได้สัดส่วนและมีความสวยงาม การพัฒนาทางด้าน mentally Strong วิธีการฝึกให้มีจิตใจมั่นคงเปิดกว้างและมีความเฉลียวฉลาด การพัฒนาทางด้าน spiritual Elevated  คือการฝึกจิตให้มีจิตสาธารณะ การพัฒนาทางด้าน academic knowledge เป็นการพัฒนาความรู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่ตัวเองชอบและถนัด และนี่คือหลักการพัฒนาเด็กที่ ในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายทางด้านแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นแกนของการเปิดโรงเรียนทางเลือกต่างๆที่มีอยู่มากมายซึ่งโรงเรียนทางเลือกต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกหรือเป็นช่องทางทางการศึกษาที่ดีสำหรับผู้ปกครองที่จะเลือกสรรโรงเรียนต่างๆสำหรับการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เหมาะสมกับตัวเด็กมากที่สุดและดีที่สุดดังนั้นในบรรดารูปแบบโรงเรียนทางเลือกที่มีเปิดสอนในประเทศไทยพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนีโอฮิวแมนนิส ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในแนวทางการจัดการศึกษาที่ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มว่านับวันจะยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้นวันนี้ถ้าหากใครที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำว่าโรงเรียนทางเลือกและอาจจะยังมีทัศนคติที่เป็นลบกับโรงเรียนแบบนี้และยังไม่กล้าเสี่ยงหรือยังไม่กล้าที่จะนำบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนทางเลือกต่างๆสำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าจากข้อมูลต่างๆและประสบการณ์ของหลายคนที่ได้ใช้บริการโรงเรียนทางเลือกต่างก็พบว่านี่คือทางที่จะพัฒนาลูกหลานของตนให้เป็นคนดีและคนเก่งได้ครบทุกมิติมากที่สุดและเป็นรูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองมากที่สุดเลยเช่นกัน

Read More →